Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Spis treści

Regulamin sprzedaży przez Sklep Internetowy REDMARS.PL

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Sklep Internetowy REDMARS.PL  ma siedzibę w Olsztynie  przy ul. Polnej 1 d   lokal 13

(nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Olsztyn : 43269 i 43270.

§ 2

REDMARS.PL  zajmuje się sprzedażą oryginalnych i i pierwszego montażu (GVO) części i podzespołów do pojazdów marek Mercedes-Benz , OPEL, VW

§ 3

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1.  Cennik - zestawienie towarów sprzedawanych przez www.redmars.pl wraz z cenami. Ceny w Sklepie internetowym REDMARS.PL zawierają już podatek VAT.

2.  Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży ze sklepem Internetowym REDMARS.PL. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

3.  Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży z REDMARS.PL  w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

4.  Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży.

5.  Umowa - umowa sprzedaży towarów przez REDMARS.PL  na rzecz Klienta.

6. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną          

    (Dz. U. Nr 104, poz. 1244).

7.    Ustawa o Ochronie Konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

8.    Towar - każda rzecz z zakresu oferty, która jest przedmiotem sprzedaży przez REDMARS.PL.

                                                                                                        § 4

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów przez REDMARSPL , określa prawa i obowiązki REDMARS.PL  i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§ 5

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami .Sklep Internetowy REDMARS.PL dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów które są prezentowane w sklepie były zgodne z rzeczywistością.  Jeżeli dane prezentowane na stronie internetowej sklepu w dniu złożenia zamówienia zawierały błędy, to w ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.


Rozdział 2. Zawarcie umowy i dostawa towaru

§ 6

1.   Klient zamierzający nabyć towar w REDMARS.PL  może złożyć zamówienie w następujący sposób:

  • telefonicznie: (089) 523 54 24  lub telefon komórkowy 0 / 886 505 555  
  • faksem: (089) 523 54 24
  • pocztą internetowa: sklep@redmars.pl
  • za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.redmars.pl

2.    W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.redmars.pl  Klient wypełnia formularz rejestracji. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracji wymaga uzupełnienia wszystkich pól.

3.    Po wypełnieniu formularza Klient przechodzi przez wszystkie etapy zamówienia i kończy zamówienie naciskając przycisk

4.   "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE"  - Naciskając przycisk ”ZŁÓŻ ZAMÓWIENIEpotwierdzasz powyższe dane i składasz zamówienie w naszym sklepie jednocześnie zobowiązując się do sfinalizowania zawartej transakcji. 

§ 7

1.    Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

2.    Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny Sklepu REDMARS.PL  generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym REDMARS.PL  jako realizowane.

3.    Niezależnie od potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej, pracownik REDMARS.PL  weryfikuje telefonicznie dane osoby zamawiającej i potwierdza fakt złożenia zamówienia oraz termin dostawy.

4.    Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób określony w ust. 3 umowa sprzedaży pomiędzy REDMARS.PL  a Klientem zostaje zawarta. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym REDMARS.PL  jako potwierdzone.

5.    Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienia nie uda się potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku.

6.    W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych REDMARS.PL  ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.

7.    W sytuacjach szczególnych, w tym w przypadku braku kontaktu telefonicznego z Klientem po potwierdzeniu zamówienia, lecz przed zrealizowaniem przesyłki, czy też w przypadku braku możliwości sprowadzenia przez Sklep Internetowy REDMARS.PL  zamawianego towaru, Sklep Internetowy REDMARS.PL  ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany.

§ 8

Zamówienie może być przez Klienta odwołane, za pośrednictwem poczty e-mail lub faxem, nie póniej niż w dniu wysyłki zamówionego towaru.

§ 9

1.    Zamówienia są wysyłane przez Sklep Internetowy REDMARS.PL w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia.

2.    Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy (faktura VAT lub paragon) zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

3.    Istnieją następujące sposoby dostarczenia zamówionego towaru:

a) Firma kurierska SIÓDEMKA - cena przesyłki, w zależności od wagi gabarytów zamówionego towaru określona jest zawsze przy sprzedawanym produkcji. Cena za przesyłkę  zawiera ubezpieczenie. Dostawa następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia wysyłki.

b) odbiór osobisty w siedzibie REDMARS.PL      (należy wcześniej potwierdzić termin odbioru)                                                                                                         REDMARS s.c.Mariusz Pietrzak, Marcin Kowalski  ul. Polna 1 d / 13 ; 10-059 Olsztyn   tel. 0/89 523 54 24   lub kom. 0/ 886 505 555

§ 10

1.   Za zamówiony towar REDMARS.PL  nalicza cenę według Cennika.

2.   Za zamówiony towar Klient płaci Sklepowi REDMARS.PL 

  • za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera / listonosza);
  • przelewem na konto firmy podane na Fakturze VAT lub na potwierdzeniu zawarcia umowy po wcześniejszym otrzymaniu zgody na tą formę płatności
  • przedpłatą – przelewem na konto SKLEPU;
  • gotówką w Firmie - w przypadku Klientów odbierających zamówiony towar osobiście;

§ 11

REDMARS.PL  gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są  wolne od wad ,legalnego pochodzenia i są objęte pełną gwarancją producenta.

 

Rozdział 3. Postanowienia szczególne. 

§ 12

1.    W przypadku Klienta będącego konsumentem dokonującego zakupu na odległość z chwilą wydania towaru wraz z pisemnym potwierdzeniem warunków zawarcia umowy może on odstąpić od umowy bez podania przyczyn. W tym celu należy na piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania zamówionego towaru przesłać je na adres Sklep Internetowy REDMARS.PL     ul. Polna 1 d / 13  10-059 Olsztyn  - Formularz odstąpienia od umowy

2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach:
- zakupu części i podzespołów  elektrycznych i elektronicznych.
- części i podzespoły pozbawione oryginalnych opakowań; uszkodzonych plomb i hologramów jak i części noszących znamiona montażu.

 

3.     Po otrzymaniu przez Sklep Internetowy REDMARS.PL. oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz zwróconego towaru, Sklep Internetowy REDMARS.PL  niezwłocznie wysyła do Klienta fakturę korygującą – dot. zwrotu towaru, której kopię Klient obowiązany jest podpisać i odesłać na adres Sklepu podany w ust. 1.

4.    Zwrot ceny towaru następuje w terminie 3 dni od otrzymania przez Sklep Internetowy REDMARS.PL podpisanej kopii faktury korygującej, o której mowa w ust. 3.

§ 13

1.     Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie.

2.    REDMARS.PL  zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia.

3.    Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie o danych osobowych i Regulaminie.

 

Rozdział 4. Postępowanie reklamacyjne 

§ 14

1.    Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres wskazany w § 1 niniejszego regulaminu bądź osobiście w siedzibie sklepu (po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym bądź mailowym  o zaistniałym problemie. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest dokument zakupu towaru.

2.    Wadliwy towar winien być należycie zapakowany w opakowanie wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (okablowanie, sterowniki, śruby montażowe, czujniki,  instrukcje itp.).

3.    W przypadku zgłaszania reklamacji w sposób inny niż bezpośrednio w siedzibie sklepu należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji, a nadto do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu i odesłać za pośrednictwem Firmy kurierskiej SIÓDEMKA lub  Poczty Polskiej lub  na adres podany w § 1 regulaminu.

4.    Reklamacje z tytułu gwarancji producenta Klient zgłasza bezpośrednio do Firmy.

5.    Reklamacje z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową rozpatrywane są w terminie 14 dni przedłużonym o okres oczekiwania na ewentualną opinię rzeczoznawcy, zaś reklamacje z tytułu gwarancji, które Sklep Internetowy REDMARS.PL przyjmuje w przypadku nie dołączenia przez producenta do produktu karty gwarancyjnej – w terminie określonym przez producenta przedłużonym o okres 7 dni zastrzeżonym przez Sklep Internetowy REDMARS.PL  celem przekazania towaru do zbadania i naprawy.

6.    W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7.    Koszty związane z reklamacjami składanymi przez Konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową pokrywa Sklep Internetowy REDMARS.PL

8.    W stosunku do towarów nabytych przez Klienta nie będącego konsumentem wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru.

 

§ 15

1.    W przypadku odstąpienia od umowy lub przesyłki związanej ze zgłoszeniem reklamacji Klient ponosi odpowiedzialność za należyte opakowanie i zabezpieczenie towaru do momentu odbioru przesyłki przez Sklep Internetowy REDMARS.PL, a także za zagubienie przesyłki.

  2.    Przesyłki doręczane do Sklepu Internetowego REDMARS.PL   za pośrednictwem Firmy kurierskiej SIÓDEMKA lub Poczty Polskiej  otwierane są przez pracownika Sklepu Internetowego www.redmars.pl którzy pisemnie potwierdzają stan przesyłki i jej zawartości. 

§ 16 

      1.  Zdjęcia oferowanych przez nasz sklep  produktów, ich nazwy i loga są własnością producentów i są wykorzystane w celach informacyjnych przez www.redmars.pl

         2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

         3.  Wszelkie kopiowanie,wykorzystywanie bez wiedzy i zgody REDMARS s.c. jest zabronione

         4.  Opisy i informacje zawarte na stronach www.redmars.pl są chronione prawami     autorskimi

Rozdział 5. Postanowienia końcowych

 

§ 17

Regulamin ma zastosowanie  od dnia  22.08.2009

 

pixel